O projekcie

EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW – ETAP II

 

Beneficjent: Gmina Garbów

Całkowita wartość projektu: 4 932 633,80 zł

Kwota dofinansowania: 3 601 008,00 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV “Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” działania 4.1 “Odnawialne źródła energii (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”. Celem Projektu jest promocja wśród mieszkańców Gminy rozwiązań związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie efektywnego wykorzystania energii przez mieszkańców Gminy Garbów ze źródeł odnawialnych przyczyniający się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku. W wyniku  realizacji przedsięwzięcia zainstalowano 444 szt. instalacji solarnych o mocy ponad 1,7 MW i szacowanej produkcji energii ponad 750 MWht/rok służące produkcji energii cieplnej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Przyczynia się to w sposób bezpośredni do spadku zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych i wzrostu energii cieplnej produkowanej z wykorzystaniem OZE w ogólnej produkcji tego rodzaju energii. Cele Projektu są spójne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowane w ramach Projektu działania przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podniesienia oszczędności energii w budynkach mieszkalnych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

  • Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,
  • Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
  • Zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców poprzez wykorzystanie energii OZE.

Powyższe cele są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, do których rozwiązania ma się przyczynić Projekt. Osiągnięcie celów szczegółowych i celu głównego, pozwoli zrealizować cel ogólny Projektu: poprawa stanu środowiska naturalnego oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego poprzez wykorzystanie OZE.